Mr./Ms. Freshers

Freshers' 2021

Rishabh Jain

Sai Bharath Guguloth

Palak Singh

Jaimin Gajjar

Saurabh Kumar

Navlika Singh