Mr./Ms. Freshers

Freshers' 2022

Devansh Shah

Simran

Sourabh Singh

Sarvesh Baheti

Akshat Jain

Niyath Nair